IPB Style© Fisana

襤癟erie atla

  • Facebook ile giri yap Twitter ile giri yap OpenID ile giri yap Windows Live ile giri yap Log In with Google      Giri Yap   
  • Kay覺t Olun

   

Android Uygulamalar覺 iPhone & iPad Uygulamalar覺 Teknoloji Haberleri Android Oyunlar覺 Link Ekle Link Ekle
- - - - -

SAME B. ZEYD


No replies to this topic

#1 ErHaNG羹L

  • Mobildepocu
  • 1.812 Mesaj say覺s覺:
  • YerGebze

G繹nderim tarihi: 18 / May覺s / 2009 / Pazartesi - 17:03

郿AME B. ZEYD

鈤ame b. Zeyd b. H漷ise b. ur殠螿 ashab覺n ileri gelenlerinden biri olup, Rasl羹llah (s.a.s)'in azadl覺 k繹lesi Zeyd b. H漷ise'nin oludur. K羹nyesi, Eb Muhammed'dir. Deiik rivayetlere g繹re; Eb Zeyd, Eb Yez蟂 ya da Eb H漷ice olarak da 癟a覺r覺lmaktayd覺 (襤bn Abdi'l-Beri, el-襤sti槆 f覺 Marifeti'l Ash槆, K殠ire; I, 75 t.y, 襤bn羹'l-Es褳, 鈤d羹'l-凄be f-Marifeti's-Sahabe I, 79)

鈤ame'nin annesi 釽m羹 Eymen (ki, as覺l ad覺 Bereke'dir) R滻ulllah (s.a.s)'in babas覺 Abdullah'覺n cariyesi ve ayn覺 zamanda Peygamberimizin dad覺s覺 idi. Abdullah vefat edince, Rasl羹llah onu azad etti. Zeyd b. H漷ise b. ur殠螿 de Hz. Hatice'nin k繹lesiydi. Hz. Hatice Peygamberimizle evlenince, Zeyd'i kendisine hediye etti. Rasl羹llah (s.a.s) de onu azad edip 釽m Eymen'le evlendirdi. 鈤ame, ite bu evlilik sonucu d羹nyaya geldi (襤bn Sa'd, et-Tabak漮u'l-K羹br, Beyrut 1957, VIII, 223; 襤bn Abdi I-Berr, a.g.e., I, 75; 襤bn羹'l Es褳, a.g.e., I, 79).

鈤ame ile Eymen, ayn覺 anadan kardetirler, fakat babalar覺 ayr覺d覺r. 鈤ame, 襤sl滵 d繹neminde, muhtemelen Rasul羹llah (s.a.s)'in ris滎etinin d繹rd羹nc羹 y覺l覺nda Mekke'de dodu. El-襤s槆e'de kaydedildiine g繹re, Hz. Muhammed (s.a.v), vefat ettii zaman 鈤ame 18-20 yalar覺nda bulunuyordu (el-襤s槆e, Beyrut, t.y., I, 29).

Raslllah (s.a.s), 鈤ame ve babas覺n覺 癟ok severdi. Bu nedenle kendisine; "Rasul羹llah'覺n sevdii" anlam覺na gelen "Hibbu Rasl羹llah" ya da "el-Hibbu 襤bn羹'l-Hubbi" denirdi. Peygamber (s.a.s)'in, 鈤ame'yi sevdiine dair 繹yle bir hadis rivayet edilmektedir: "羹phesiz 鈤ame b. Zeyd bana, insanlar覺n en sevimlisidir. Sizin iyilerinizden olmas覺n覺 umuyorum. Onun hakk覺nda iyilik tavsiyesinde bulununuz" (襤bn羹'l-Es褳, a.g.e., I, 79; 襤bn Abdi'l-Berr, a.g.e., I, 76).

Hz. 檯e'den rivayet edilen u hadise de Rasl羹llah (s.a.s)'in daha 癟ocuk iken dahi onu ne kadar sevdiini g繹steriyor. Hz. 檯e (r.an) diyor ki; "Bir g羹n 鈤ame'nin aya覺 kap覺n覺n eiine tak覺larak yere d羹t羹 ve y羹z羹 yaraland覺. Allah'覺n Rasl羹 bana; "Y羹z羹ndeki pislii temizle" dedi. Ben onu kirli g繹rerek denileni yapmad覺m. Bunun 羹zerine Rasl羹llah (s.a.s); y羹z羹ndekileri emerek t羹k羹rmeye balad覺" (襤bn羹'l-Es褳, a.g.e., I, 80).

Yine, Urve 襤bn羹'z-Z羹beyr'den rivayet edildiine g繹re, Peygamberimiz, 鈤ame'nin gelmesini bekleyerek Arafat'tan inmeyi tehir etti. 鈤ame 癟覺k覺p geldiinde, onun siyah, bas覺k burunlu bir 癟ocuk olduunu g繹ren Yemenler, onu k羹癟羹mseyerek; "Biz bunun y羹z羹nden mi hapsedildik?" dediler. R潎, Yemenlilerin, Hz. Eb Bekir zaman覺nda bu yzden irtidat edip 襤sl滵'dan 癟覺kt覺klar覺n覺 s繹yler (襤bn Abdi'l-Berr, a.g.e., I, 76).

鈤ame de bir 癟ok sah槆 gibi, k羹癟羹k yatan itibaren savalara kat覺lmay覺 arzulam覺t覺r. Nitekim Uhud g羹n羹 onbe ya覺ndan k羹癟羹k olmas覺na ramen kendi ya覺tlar覺 olan, Abdullah b. 珵er, Zeyd b. Sabit, Ber b. 璧ib, Arc覺r b. Hazm ve 鈤eyd b. Z羹hayr'le beraber savaa itirak etmek istemi, fakat, Raslllah (s.a.s) yalar覺 k羹癟羹k olduu i癟in bu isteklerini kabul etmemi ve sava balamadan onlar覺 Medine'ye geri g繹ndermitir. Hendek g羹n羹 ise savamalar覺na izin verdi (襤bn Hiam, es-Siret羹'n-Nebeviyye, M覺s覺r 1955, II, 66).

鈤ame, Uhud sava覺ndan sonraki t羹m savalara kat覺ld覺覺 gibi, bir 癟ok seriyyede de 繹nemli g繹revler 羹stlenmitir. Huneyn gazvesinde; M羹sl羹manlar darmada覺n olup saa sola ka癟覺覺rlarken, Rasl羹llah (s.a.s)'in 癟evresinde say覺l覺 birka癟 sah槆 kalm覺t覺r ki, bunlardan biri de 鈤ame b. Zeyd'dir (襤bn Sa'd, a.g.e., II, 151; 襤bn Hiam, a.g.e., II, 443; 襤bn羹'l-Es褳, el- K滵il f覺't-T漷蟄, Beyrut 1965, II, 263).

鈤ame'nin kendisinden rivayet edildiine g繹re; kat覺ld覺覺 seriyyelerin birinde, d羹man saf覺nda M羹sl羹manlara kar覺 savaan birine kar覺 k覺l覺癟 癟ekince, o ah覺s; "Ehed羹 en l il殠e illallah" diyerek eh歍et getirdi. Fakat 鈤ame yine de onu 繹ld羹rd羹. D繹n羹te, durumu Rasl羹llah (s.a.s)'e haber verince, Allah Rasl羹, "L il殠e illallah" diyen birini ne diye 繹ld羹rd羹羹n羹 sorar. 鈤ame; "Ey Allah'覺n Rasl羹! O 繹l羹mden kurtulmak i癟in b繹yle s繹yledi dedi. Fakat, Rasl羹llah, bu soruyu ayn覺 ekilde defalarca sordu. 鈤ame, neredeyse M羹sl羹manl覺覺ndan 羹pheye d羹ecek hale geldi. Kendi kendine; "Allah'a s繹z veriyorum, bundan b繹yle l il殠e illallah diyen hi癟bir kimseyi 繹ld羹rmeyeceim" dedi (襤bn Sa'd, a.g.e., II,119; 襤bn羹'l Es褳, 鈤羹d羹'l 凄be, I, 80; 襤bn Hiam, a.g.e., II, 622; 襤bn羹'l-Es褳, el-K滵il, II, 226)

襤fk olay覺nda* Rasl羹llah (s.a.s) ashab覺ndan baz覺lar覺na dan覺arak Hz. 檯e hakk覺nda g繹r羹lerini 繹renmek istedi. Bu arada 鈤ame'ye de d羹羹ncesini sordu. 鈤ame, Hz. 檯e'den 繹vg羹yle bahsederek, onu b繹ylesi 癟irkin bir iftiradan tenzih etti (襤bn羹'l-Es褳, el-K滵il, II,197; 襤bn Hiam, a.g.e., II, 301).

Rasl羹llah (s.a.s) H,11. y覺lda, b羹y羹k bir ordu haz覺rlayarak 鈤ame'yi bu orduya kumandan tayin etti. 鈤ame'nin komutas覺 alt覺nda ash槆覺n bir癟ok ileri gelenleri vard覺. Bunlardan baz覺lar覺; Ebu Bekir, 珵er, Ebu Ubey. de, Sa'd b. Eb Vakkas, Sa蟂 b. Zeyd, Kat歍e b. en-Nu'm滱 ve Seleme b. Eslem'dir. Bunun 羹zerine, halktan baz覺 insanlar; "Peygamber, ilk muhacirlere bir 癟ocuu komutan tayin etti!" diyerek ileri geri konumaya balad覺lar. Bunu duyan Rasl羹llah, 癟ok k覺zd覺 ve minbere 癟覺karak cemaate 繹yle seslendi: "鈤ame hakk覺ndaki s繹zleriniz bana ulat覺. Siz onun komutanl覺覺n覺 tenkid ettiiniz gibi, daha 繹nce babas覺n覺n kumandanl覺覺n覺 da tenkit etmitiniz. Ger癟ek u ki, o komutanl覺a lay覺kt覺r. Nitekim babas覺 da komutanl覺a lay覺kt覺" (襤bn Sa'd a.g.e., II, 189,' 190; el-Askal滱, a.g.e., I, 29).

鈤ame, s繹z konusu ordusuyla hareket etmek 羹zereyken, Allah Rasl羹 d漷-覺 bek漧a irtihal etti. Bunun 羹zerine 鈤ame, Medine'ye geri d繹nerek, Rasl羹llah (s.a.s)'in y覺kanmas覺, teklifini ve defnedilmesi ilerinde Hz. Ali'ye yard覺m etti. Defin ii tamamland覺ktan sonra, 鈤ame ordusunun ba覺na ge癟erek ,am'a doru hareket etti (襤bn. Sa'd a.g.e., II,189,190, 277, 279; el- Askal滱, a.g.e., I, 29; 襤bn羹'l-Es褳, el-K滵il, II, 332).

鈤ame, Ebu Bekir (r.a) ve 珵er (r.a) zaman覺nda yap覺lan bir癟ok savaa itirak etmitir. Bunlardan biri, M羹seylemet羹'l-Kezzab'a kar覺 yap覺lan savat覺r ki, bu muharebede Halid b. Velid ile beraberdi (襤bn Sa'd a.g.e., IV, 316).

Hz. 珵er (r.a) divan tekilat覺n覺 korunca, Rasl羹llah (s.a.s)'e yak覺nl覺k derecelerine ve savataki baar覺lar覺na g繹re, M羹sl羹manlara ulfe da覺tmaya balad覺. Bu arada 鈤ame b. Zeyd'e d繹rt bin veya bebin dirhem kendi olu Abdullah'a ise ikibin dirhem verdi. Abdullah babas覺na "Neden 鈤ame'ye bana verdiinden daha fazla verdin? Halbuki onun kat覺lmad覺覺 savalara ben kat覺ld覺m" dedi. Buna kar覺 Hz. 珵er: "Allah Rasl羹 鈤ame'yi senden daha 癟ok severdi. 鈤ame'nin babas覺n覺 da senin babandan daha fazla seviyordu" diyerek olunu susturdu (襤bn Abdi'l-Berr, a.g.e.; 襤bn Sa'd, a.g.e., III; 296, 297; el-Askal滱, a.g.e., I, 29; 襤bn羹'l-Es褳, 鈤d羹'l 凄be, I, 80).

鈤ame; Hz. Osman (r.a)'覺n 繹ld羹r羹lmesiyle ortaya 癟覺kan fitnelere bulamam覺, Hz. Ali'ye de bey'at etmemi, onunla herhangi bir savaa kat覺lmam覺t覺r. Bu 癟ekimserliini; "L il殠e illallah" diyen bir kimseyi 繹ld羹rmeyeceine dair ettii yeminle izah etmitir (襤bn Abdi'l-Berr, a.g.e., I, 77; 襤bn羹'l-Es褳, 鈤羹dil'l-凄be, I, 80).

Hz. Ali ile Muaviye aras覺nda meydana gelen 癟at覺malar s覺ras覺nda 鈤ame bir s羹re am civar覺nda bir beldede oturdu. Sonra Vadi'l-kura'ya geldi. Bir m羹ddet de burada oturdu, ard覺ndan Medine'ye gitti ve Muaviye'nin hilafetinin sonlar覺na doru Curf denilen yerde vefat etti.

Vefat tarihi 癟eitli rivayetlere g繹re, H. 54, 58, ya da 59' dur. Eb H羹reyre, 襤bn Abbas, Eb Osman et-Hind, Urve 襤bn Z羹beyr, Ubeydullah b. Abdillah b. Utbe, Eb V毃l ve bakalar覺 鈤ame'den hadis rivayet etmilerdir (襤bn Abdi'l Berr, a.g.e., I, 77; 襤bn羹'l Esir Usd羹'l - 凄be, I, 81; el- Askal滱i, a.g.e., I,129).

Halid ERBO竑
“ALLAH'覺n en çok sevdii kulu, dier kullar覺n覺n hay覺r ve iyiliini en çok isteyendir.”

Hazret-i Muhammed (Aleyhissalatu Vesselam)Similar Topics
2 Kullan覺c覺 bu konuyu okuyor

0 羹ye, 2 ziyaret癟i, 0 gizli 羹ye

Google Sitemap Generator
Link Ekle Link Ekle Link Ekle Link Ekle Link Ekle Link Ekle Link Ekle